Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem STREFAKINA jest Dawid Hreśka, Bańska Niżna ul. Migle 3

2. STREFAKINA to informacyjny portal internetowy, umożliwiający wyszukiwanie użytkownikom źródeł (linków) do filmów udostępnianych przez podmioty trzecie. STREFAKINA samodzielnie nie stream-uje, ani w żaden inny sposób nie udostępnia samodzielnie filmów. Oglądanie filmów następuje w portalach i na warunkach (w tym, regulaminie oraz przy odrębnej odpłatności) określonych przez podmioty udostępniające dany film.
3. Z treści udostępnianych w STREFAKINA korzystać można po utworzeniu indywidualnego konta. Korzystanie z STREFAKINA jest odpłatne.

TWORZENIE KONTA

4. Rejestracja w STREFAKINA polega na:
    a. podaniu adresu e-mail. Adres e-mail będzie loginem do konta oraz drogą kontaktu administratora STREFAKINA z użytkownikiem;
    b. wprowadzeniu oraz weryfikacji hasła. Hasło powinno być unikatowe, stąd administrator STREFAKINA zaleca stosowanie haseł dłuższych niż sześć (6) znaków oraz wykorzystanie znaków specjalnych;
    c. zaakceptowaniu regulaminu wraz z notą dotyczącą ochrony danych osobowych. Po wykonaniu powyższych czynności użytkownik zostanie zalogowany do STREFAKINA oraz przekierowany na podstronę internetową umożliwiającą opłacenie konta (aktywacja). Dodatkowo, na adres email podany w procesie rejestracji konta otrzyma niniejszy regulamin, co stanowi przekazanie regulaminu na trwałym nośniku.

5. Opłacenie (aktywacja) konta jest jednorazowa i umożliwia korzystanie z STREFAKINA bezterminowo. By opłacić konto użytkownik w zakładce profilu „Moje konto” powinien wybrać preferowaną przez siebie formę płatności oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami operatorów płatności. Każda z form płatności posiada wyraźne oznaczenie „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6. Poprzez utworzenie konta użytkownik oświadcza, że:
    a. zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin w całości;
    b. wszystkie dane podane w procesie tworzenia konta są prawdziwe;
    c. nie będzie korzystać z STREFAKINA w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub niniejszym regulaminem.

FUNKCJONALNOŚĆ STREFAKINA 

7. Jedyną funkcjonalnością STREFAKINA jest wyszukiwanie źródeł (linków) do filmów udostępnianych przez podmioty trzecie, co oznacza, że STREFAKINA jest wyszukiwarką materiałów filmowych. Przejście przez użytkownika przez hiperłącze (klikniecie w link) spowoduje przeniesienie użytkownika do innego niż STREFAKINA portalu. STREFAKINA

  a. informuje, że uiszczenie opłaty przez użytkownika za korzystanie z wyszukiwarki nie zwalnia go z konieczności uiszczenia opłat za możliwość oglądania filmu, o ile taka opłata została przewidziana; 
  b. nie bada zawartości linkowanych stron internetowych pod kątem obecności złośliwego oprogramowania lub innych nieprawidłowości. Tym samym, STREFAKINA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika, wynikające z korzystania przez niego z witryn zewnętrznych; 
  c. nie gwarantuje, że pod podanym linkiem znajduje się poszukiwany przez użytkownika film. Dane w STREFAKINA aktualizowane są na bieżąco, przy czym ich dostępność uzależniona jest od dostępności witryny zewnętrznej, która także na bieżąco może się zmieniać.

8. W związku z ciągłymi zmianami w ramach platform VOD dane w bazie STREFAKINA mogą być nieaktualne. Administrator dołoży starań aby aktualizować bazę informacji tak szybko jak to możliwe.

 PRAWO ODSTĄPIENIA

9. Świadczenie funkcjonalności STREFAKINA następuje na wyraźną zgodę użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem korzystania z funkcjonalności, że po rozpoczęciu korzystania z tej funkcjonalności utraci prawo odstąpienia. Tym samym, prawo odstąpienia po opłaceniu (aktywacji) konta nie przysługuje.

 REKLAMACJE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

10. Reklamacje związane z korzystaniem z STREFAKINA należy kierować pisemnie mailowo na adres [email protected] lub nr tel: 500 808 102.
11. Użytkownikom będącym konsumentami przysługuje uprawnienie do korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w szczególnością w ramach platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr